استانداردهای حسابرسی

 

شماره استاندارد عنوان استاندارد متن فارسی pdf    
۰ مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود    
۱ کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود    
۲۰۰ استاندارد حسابرسی ۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۱) دانلود    
۲۱۰ قرارداد حسابرسی‌ دانلود    
۲۲۰ کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶ دانلود    
۲۳۰ مستندسازی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۶ دانلود    
۲۴۰ ‌مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی -تجدیدنظرشده۱۳۸۴‌ دانلود    
۲۵۰ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ دانلود    
۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری دانلود    
۲۶۵ اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی دانلود    
۳۰۰ استاندارد حسابرسی ۳۰۰ برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ ) دانلود    
۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۳) دانلود    
۳۲۰ استاندارد حسابرسی ۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ ) دانلود    
۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده ۱۳۹۳) دانلود    
۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود    
۵۰۰ شواهد حسابرسی -تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود    
۵۰۱ شواهد حسابرسی‌ – اقلام خاص دانلود    
۵۰۵ تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود    
۵۱۰ حسابرسی‌ نخستین‌ – مانده‌های‌ اول‌ دوره‌ دانلود    
۵۲۰ روشهای‌ تحلیلی‌ دانلود    
۵۳۰ نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون -تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ دانلود    
۵۴۰ حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود    
۵۵۰ اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود    
۵۶۰ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه دانلود    
۵۷۰ تداوم‌ فعالیت – تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ دانلود    
۵۸۰ تاییدیه‌ مدیران‌ دانلود    
۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود    
۶۱۰ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی دانلود    
۶۲۰ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌ دانلود    
۷۰۰ گزارشگری نسبت به صورتهای مالی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود    
۷۰۵ اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹ دانلود    
۷۰۶ بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹ دانلود    
۷۱۰ اطلاعات مقایسه‌ای دانلود    
۷۲۰ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود    
۸۰۰ استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص (تجدید نظر شده ۱۳۹۰ ) دانلود    
۸۰۵ استاندارد حسابرسی ۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰) دانلود    
۲۴۰۰ بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌ دانلود    
۲۴۱۰ بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸ دانلود    
۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴ دانلود    
۴۴۰۰ اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ دانلود    
۴۴۱۰ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ دانلود    

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه چرتکه می باشد.

شما اینجا هستید: صفحه نخست استانداردهای حسابرسی