استانداردهای مصوب حسابداری

شماره استاندارد عنوان استاندارد متن فارسی متن انگلیسی
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی (پیوست استانداردهای حسابداری) دانلود  
۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی دانلود دانلود
۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد دانلود دانلود
۳ درآمد عملیاتی دانلود دانلود
۴ ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود دانلود
۵ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود دانلود
۶ گزارش‌ عملکرد مالی دانلود دانلود
۸ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا دانلود دانلود
۹ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت دانلود دانلود
۱۰ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ دانلود دانلود
۱۱ داراییهای ثابت مشهود – تجدید نظر شده ۱۳۸۶ دانلود دانلود
۱۲ افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجدید نظر شده ۱۳۸۶ دانلود دانلود
۱۳ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ دانلود دانلود
۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری دانلود دانلود
۱۵ سرمایه گذاریها – تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود دانلود
۱۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۶، آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده۱۳۹۱) دانلود دانلود
۱۷ داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده ۱۳۸۶ دانلود دانلود
۱۸ صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود دانلود
۱۹ ترکیبهای تجاری – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود دانلود
۲۰ ‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود دانلود
۲۱ حسابداری‌ اجاره‌ها دانلود دانلود
۲۲ گزارشگری‌ مالی‌ میان ‌دوره‌ای‌ دانلود دانلود
۲۳ حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ دانلود دانلود
۲۴ گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌ برداری دانلود ندارد
۲۵ گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف دانلود دانلود
۲۶ فعالیتهای‌ کشاورزی دانلود دانلود
۲۷ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی دانلود دانلود
۲۸ فعالیتهاى بیمه عمومى دانلود دانلود
۲۹ فعالیتهای ساخت املاک دانلود ندارد
۳۰ سود هر سهم دانلود دانلود
۳۱ داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده دانلود دانلود
۳۲ کاهش ارزش داراییها دانلود دانلود
۳۳ مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود دانلود

 

استانداردهای مصوب حسابداری دولتی

شماره استاندارد عنوان استاندارد متن فارسی
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – عناصر صورتهای مالی دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – واحد گزارشگر دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – اهداف گزارشگری مالی دانلود
۱ استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱: نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود
۲ استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره۲: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی دانلود
۳ استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) دانلود
۴ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای دانلود
۵ داراییهای ثابت مشهود دانلود
۶ موجودیها دانلود

 

 

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه چرتکه می باشد.

شما اینجا هستید: صفحه نخست استانداردهای حسابداری‌